การศึกษาแนวทางและกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตชนบทพื้นที่ราบ ระยะที่ 2
การศึกษาแนวทางและกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตชนบทพื้นที่ราบ ระยะที่ 2
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาแนวทางและกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตชนบทพื้นที่ราบ ระยะที่ 2
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศรีสมร ใจผูก
ผู้แต่งร่วม :
-

ศรีสมร ใจผูก,ศรีสมร ใจผูก..[และคนอื่นๆ]. 2548. การศึกษาแนวทางและกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตชนบทพื้นที่ราบ ระยะที่ 2. เชียงราย:โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศรีสมร ใจผูก,ศรีสมร ใจผูก..[และคนอื่นๆ]. (2548) การศึกษาแนวทางและกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตชนบทพื้นที่ราบ ระยะที่ 2. โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง:เชียงราย. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศรีสมร ใจผูก,ศรีสมร ใจผูก..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาแนวทางและกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตชนบทพื้นที่ราบ ระยะที่ 2. เชียงราย:โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง, 2548. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศรีสมร ใจผูก,ศรีสมร ใจผูก..[และคนอื่นๆ]. (2548) การศึกษาแนวทางและกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตชนบทพื้นที่ราบ ระยะที่ 2. โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง:เชียงราย. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0