ความต้องการของพ่อค้า นักธุรกิจต่อการส่งเสริมการค้าเสรีไทย-จีน : ศึกษากรณี จังหวัดเชียงราย
ความต้องการของพ่อค้า นักธุรกิจต่อการส่งเสริมการค้าเสรีไทย-จีน : ศึกษากรณี จังหวัดเชียงราย
ชื่อเรื่อง :
ความต้องการของพ่อค้า นักธุรกิจต่อการส่งเสริมการค้าเสรีไทย-จีน : ศึกษากรณี จังหวัดเชียงราย
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กิตติมา เพิ่มสมบัติ
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กิตติมา เพิ่มสมบัติ. 2548. ความต้องการของพ่อค้า นักธุรกิจต่อการส่งเสริมการค้าเสรีไทย-จีน : ศึกษากรณี จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2005.84

กิตติมา เพิ่มสมบัติ. (2548) ความต้องการของพ่อค้า นักธุรกิจต่อการส่งเสริมการค้าเสรีไทย-จีน : ศึกษากรณี จังหวัดเชียงราย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2005.84

กิตติมา เพิ่มสมบัติ. ความต้องการของพ่อค้า นักธุรกิจต่อการส่งเสริมการค้าเสรีไทย-จีน : ศึกษากรณี จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2005.84

กิตติมา เพิ่มสมบัติ. (2548) ความต้องการของพ่อค้า นักธุรกิจต่อการส่งเสริมการค้าเสรีไทย-จีน : ศึกษากรณี จังหวัดเชียงราย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2005.84

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
ศิลปวัตถุกรุงรัตนโกสินทร์
กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร