การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในระบบเกษตรยั่งยืน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในระบบเกษตรยั่งยืน
ชื่อเรื่อง :
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในระบบเกษตรยั่งยืน
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ภาณี ทองพำนัก
ผู้แต่งร่วม :
-

ภาณี ทองพำนัก,ภาณี ทองพำนัก..[และคนอื่นๆ]. 2547. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในระบบเกษตรยั่งยืน. นครปฐม:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ภาณี ทองพำนัก,ภาณี ทองพำนัก..[และคนอื่นๆ]. (2547) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในระบบเกษตรยั่งยืน. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ภาณี ทองพำนัก,ภาณี ทองพำนัก..[และคนอื่นๆ]. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในระบบเกษตรยั่งยืน. นครปฐม:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2547. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ภาณี ทองพำนัก,ภาณี ทองพำนัก..[และคนอื่นๆ]. (2547) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในระบบเกษตรยั่งยืน. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 9
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0