ผลของยาแก้อักเสบที่ไม่ใช้สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) ต่อการเจริญเติบโต การรุกล้ำ และการสร้างเอนไซม์ matrix metalloproteinases ของเซลล์มะเร็งช่องปากมนุษย์
ผลของยาแก้อักเสบที่ไม่ใช้สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) ต่อการเจริญเติบโต การรุกล้ำ และการสร้างเอนไซม์ matrix metalloproteinases ของเซลล์มะเร็งช่องปากมนุษย์
ชื่อเรื่อง :
ผลของยาแก้อักเสบที่ไม่ใช้สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) ต่อการเจริญเติบโต การรุกล้ำ และการสร้างเอนไซม์ matrix metalloproteinases ของเซลล์มะเร็งช่องปากมนุษย์
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สิทธิชัย ขุนทองแก้ว
ผู้แต่งร่วม :
เพาพงา มณฑนะพิศุทธิ์, ธีรนุช แสนสุข
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สิทธิชัย ขุนทองแก้ว. 2548. ผลของยาแก้อักเสบที่ไม่ใช้สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) ต่อการเจริญเติบโต การรุกล้ำ และการสร้างเอนไซม์ matrix metalloproteinases ของเซลล์มะเร็งช่องปากมนุษย์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

สิทธิชัย ขุนทองแก้ว. (2548) ผลของยาแก้อักเสบที่ไม่ใช้สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) ต่อการเจริญเติบโต การรุกล้ำ และการสร้างเอนไซม์ matrix metalloproteinases ของเซลล์มะเร็งช่องปากมนุษย์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

สิทธิชัย ขุนทองแก้ว. ผลของยาแก้อักเสบที่ไม่ใช้สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) ต่อการเจริญเติบโต การรุกล้ำ และการสร้างเอนไซม์ matrix metalloproteinases ของเซลล์มะเร็งช่องปากมนุษย์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. Print.

สิทธิชัย ขุนทองแก้ว. (2548) ผลของยาแก้อักเสบที่ไม่ใช้สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) ต่อการเจริญเติบโต การรุกล้ำ และการสร้างเอนไซม์ matrix metalloproteinases ของเซลล์มะเร็งช่องปากมนุษย์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0