วิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล : จังหวัดภูเก็ต
วิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล : จังหวัดภูเก็ต
ชื่อเรื่อง :
วิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล : จังหวัดภูเก็ต
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมบูรณ์ หลาวประเสริฐ
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สมบูรณ์ หลาวประเสริฐ. 2547. วิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล : จังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพฯ:กลุ่มงานวิจัยการจัดเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล;

สมบูรณ์ หลาวประเสริฐ. (2547) วิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล : จังหวัดภูเก็ต. กลุ่มงานวิจัยการจัดเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล:กรุงเทพฯ.

สมบูรณ์ หลาวประเสริฐ. วิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล : จังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพฯ:กลุ่มงานวิจัยการจัดเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล, 2547. Print.

สมบูรณ์ หลาวประเสริฐ. (2547) วิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล : จังหวัดภูเก็ต. กลุ่มงานวิจัยการจัดเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 24
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 24
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0