การปรับปรุงพันธุ์มะม่วงไทย โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR
การปรับปรุงพันธุ์มะม่วงไทย โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงพันธุ์มะม่วงไทย โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ
ผู้แต่งร่วม :
ธัญพิศิษฐ์ พวงจิก
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ. 2545. การปรับปรุงพันธุ์มะม่วงไทย โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา;

กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ. (2545) การปรับปรุงพันธุ์มะม่วงไทย โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา:เชียงใหม่.

กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ. การปรับปรุงพันธุ์มะม่วงไทย โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2545. Print.

กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ. (2545) การปรับปรุงพันธุ์มะม่วงไทย โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0