การวิเคราะห์พืชเพื่อเป็นแนวทางการใส่ปุ๋ยในมังคุด
การวิเคราะห์พืชเพื่อเป็นแนวทางการใส่ปุ๋ยในมังคุด
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์พืชเพื่อเป็นแนวทางการใส่ปุ๋ยในมังคุด
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุมิตรา ภู่วโรดม
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

สุมิตรา ภู่วโรดม,สุมิตรา ภู่วโรดม..[และคนอื่นๆ]. 2547. การวิเคราะห์พืชเพื่อเป็นแนวทางการใส่ปุ๋ยในมังคุด. กรุงเทพฯ:ภาควิชาปฐพีวิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.the.2004.2

สุมิตรา ภู่วโรดม,สุมิตรา ภู่วโรดม..[และคนอื่นๆ]. (2547) การวิเคราะห์พืชเพื่อเป็นแนวทางการใส่ปุ๋ยในมังคุด. ภาควิชาปฐพีวิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.the.2004.2

สุมิตรา ภู่วโรดม,สุมิตรา ภู่วโรดม..[และคนอื่นๆ]. การวิเคราะห์พืชเพื่อเป็นแนวทางการใส่ปุ๋ยในมังคุด. กรุงเทพฯ:ภาควิชาปฐพีวิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.the.2004.2

สุมิตรา ภู่วโรดม,สุมิตรา ภู่วโรดม..[และคนอื่นๆ]. (2547) การวิเคราะห์พืชเพื่อเป็นแนวทางการใส่ปุ๋ยในมังคุด. ภาควิชาปฐพีวิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.the.2004.2

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0