การศึกษากฎหมายและความต้องการเบื้องต้น ของหน่วยงานในประเทศไทย ในกรณีจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003
การศึกษากฎหมายและความต้องการเบื้องต้น ของหน่วยงานในประเทศไทย ในกรณีจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003
ชื่อเรื่อง :
การศึกษากฎหมายและความต้องการเบื้องต้น ของหน่วยงานในประเทศไทย ในกรณีจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ผู้แต่งร่วม :
สีหนาท ประยูรรัตน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. 2548. การศึกษากฎหมายและความต้องการเบื้องต้น ของหน่วยงานในประเทศไทย ในกรณีจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003. [ม.ป.ท.:ม.ป.พ.]; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (2548) การศึกษากฎหมายและความต้องการเบื้องต้น ของหน่วยงานในประเทศไทย ในกรณีจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003. ม.ป.พ.]:[ม.ป.ท. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. การศึกษากฎหมายและความต้องการเบื้องต้น ของหน่วยงานในประเทศไทย ในกรณีจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003. [ม.ป.ท.:ม.ป.พ.], 2548. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (2548) การศึกษากฎหมายและความต้องการเบื้องต้น ของหน่วยงานในประเทศไทย ในกรณีจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003. ม.ป.พ.]:[ม.ป.ท. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0