การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ซีรั่มโททอลไตรไอโอโดธัยโรนิน (โททอล ที่ 3) โดยวิธีอินเฮาส์โสลิด-เฟส อาร์ไอเอ
การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ซีรั่มโททอลไตรไอโอโดธัยโรนิน (โททอล ที่ 3) โดยวิธีอินเฮาส์โสลิด-เฟส อาร์ไอเอ
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ซีรั่มโททอลไตรไอโอโดธัยโรนิน (โททอล ที่ 3) โดยวิธีอินเฮาส์โสลิด-เฟส อาร์ไอเอ
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สายัณ พุทธลา
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

สายัณ พุทธลา. 2547. การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ซีรั่มโททอลไตรไอโอโดธัยโรนิน (โททอล ที่ 3) โดยวิธีอินเฮาส์โสลิด-เฟส อาร์ไอเอ. สาขาวิชาฟิสิกส์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.the.2004.38

สายัณ พุทธลา. (2547) การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ซีรั่มโททอลไตรไอโอโดธัยโรนิน (โททอล ที่ 3) โดยวิธีอินเฮาส์โสลิด-เฟส อาร์ไอเอ . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.the.2004.38

สายัณ พุทธลา. การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ซีรั่มโททอลไตรไอโอโดธัยโรนิน (โททอล ที่ 3) โดยวิธีอินเฮาส์โสลิด-เฟส อาร์ไอเอ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.the.2004.38

สายัณ พุทธลา. (2547) การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ซีรั่มโททอลไตรไอโอโดธัยโรนิน (โททอล ที่ 3) โดยวิธีอินเฮาส์โสลิด-เฟส อาร์ไอเอ . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.the.2004.38

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0