การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการสื่อสารภาษาโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง ในด้านเนื้อหาโฆษณาและด้านกลวิธีการสื่อความหมาย ระหว่างปี พ.ศ.2526-2529 กับปี พ.ศ.2543-2546
การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการสื่อสารภาษาโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง ในด้านเนื้อหาโฆษณาและด้านกลวิธีการสื่อความหมาย ระหว่างปี พ.ศ.2526-2529 กับปี พ.ศ.2543-2546
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการสื่อสารภาษาโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง ในด้านเนื้อหาโฆษณาและด้านกลวิธีการสื่อความหมาย ระหว่างปี พ.ศ.2526-2529 กับปี พ.ศ.2543-2546
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พิชณี โสตถิโยธิน
ผู้แต่งร่วม :
-

พิชณี โสตถิโยธิน. 2548. การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการสื่อสารภาษาโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง ในด้านเนื้อหาโฆษณาและด้านกลวิธีการสื่อความหมาย ระหว่างปี พ.ศ.2526-2529 กับปี พ.ศ.2543-2546. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พิชณี โสตถิโยธิน. (2548) การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการสื่อสารภาษาโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง ในด้านเนื้อหาโฆษณาและด้านกลวิธีการสื่อความหมาย ระหว่างปี พ.ศ.2526-2529 กับปี พ.ศ.2543-2546. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พิชณี โสตถิโยธิน. การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการสื่อสารภาษาโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง ในด้านเนื้อหาโฆษณาและด้านกลวิธีการสื่อความหมาย ระหว่างปี พ.ศ.2526-2529 กับปี พ.ศ.2543-2546. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2548. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พิชณี โสตถิโยธิน. (2548) การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการสื่อสารภาษาโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง ในด้านเนื้อหาโฆษณาและด้านกลวิธีการสื่อความหมาย ระหว่างปี พ.ศ.2526-2529 กับปี พ.ศ.2543-2546. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=