ลักษณะที่แตกต่างระหว่างเกษตรกรที่ยอมรับนวกรรมกับเกษตรกรที่ไม่ยอมรับนวกรรม : ศึกษากรณีการปลูกข้าวพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง
ลักษณะที่แตกต่างระหว่างเกษตรกรที่ยอมรับนวกรรมกับเกษตรกรที่ไม่ยอมรับนวกรรม : ศึกษากรณีการปลูกข้าวพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง
ชื่อเรื่อง :
ลักษณะที่แตกต่างระหว่างเกษตรกรที่ยอมรับนวกรรมกับเกษตรกรที่ไม่ยอมรับนวกรรม : ศึกษากรณีการปลูกข้าวพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง
ปี :
2528
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา
ผู้แต่งร่วม :
-

เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา. 2528. ลักษณะที่แตกต่างระหว่างเกษตรกรที่ยอมรับนวกรรมกับเกษตรกรที่ไม่ยอมรับนวกรรม : ศึกษากรณีการปลูกข้าวพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา. (2528) ลักษณะที่แตกต่างระหว่างเกษตรกรที่ยอมรับนวกรรมกับเกษตรกรที่ไม่ยอมรับนวกรรม : ศึกษากรณีการปลูกข้าวพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา. ลักษณะที่แตกต่างระหว่างเกษตรกรที่ยอมรับนวกรรมกับเกษตรกรที่ไม่ยอมรับนวกรรม : ศึกษากรณีการปลูกข้าวพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2528. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา. (2528) ลักษณะที่แตกต่างระหว่างเกษตรกรที่ยอมรับนวกรรมกับเกษตรกรที่ไม่ยอมรับนวกรรม : ศึกษากรณีการปลูกข้าวพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=