ผลกระทบของการส่งเสริมการเกษตรที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง ที่มีต่อการตั้งถิ่นฐานและการใช้ที่ดิน : กรณีศึกษาสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ผลกระทบของการส่งเสริมการเกษตรที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง ที่มีต่อการตั้งถิ่นฐานและการใช้ที่ดิน : กรณีศึกษาสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบของการส่งเสริมการเกษตรที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง ที่มีต่อการตั้งถิ่นฐานและการใช้ที่ดิน : กรณีศึกษาสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ประเสริฐศักดิ์ กุมภีพงษ์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ประเสริฐศักดิ์ กุมภีพงษ์. 2548. ผลกระทบของการส่งเสริมการเกษตรที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง ที่มีต่อการตั้งถิ่นฐานและการใช้ที่ดิน : กรณีศึกษาสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. สาขาวิชาการวางแผนภาค, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2005.498

ประเสริฐศักดิ์ กุมภีพงษ์. (2548) ผลกระทบของการส่งเสริมการเกษตรที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง ที่มีต่อการตั้งถิ่นฐานและการใช้ที่ดิน : กรณีศึกษาสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2005.498

ประเสริฐศักดิ์ กุมภีพงษ์. ผลกระทบของการส่งเสริมการเกษตรที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง ที่มีต่อการตั้งถิ่นฐานและการใช้ที่ดิน : กรณีศึกษาสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2005.498

ประเสริฐศักดิ์ กุมภีพงษ์. (2548) ผลกระทบของการส่งเสริมการเกษตรที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง ที่มีต่อการตั้งถิ่นฐานและการใช้ที่ดิน : กรณีศึกษาสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2005.498