การศึกษาสถานภาพการผลิตและความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมาและเพชรบูรณ์
การศึกษาสถานภาพการผลิตและความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมาและเพชรบูรณ์
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาสถานภาพการผลิตและความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมาและเพชรบูรณ์
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุชีลา เตชะวงค์เสถียร
ผู้แต่งร่วม :
นิวัฒน์ มาศวรรณา

สุชีลา เตชะวงค์เสถียร,นิวัฒน์ มาศวรรณา. 2549. การศึกษาสถานภาพการผลิตและความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมาและเพชรบูรณ์. [กรุงเทพฯ:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย]; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุชีลา เตชะวงค์เสถียร,นิวัฒน์ มาศวรรณา. (2549) การศึกษาสถานภาพการผลิตและความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมาและเพชรบูรณ์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย]:[กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุชีลา เตชะวงค์เสถียร,นิวัฒน์ มาศวรรณา. การศึกษาสถานภาพการผลิตและความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมาและเพชรบูรณ์. [กรุงเทพฯ:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย], 2549. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุชีลา เตชะวงค์เสถียร,นิวัฒน์ มาศวรรณา. (2549) การศึกษาสถานภาพการผลิตและความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมาและเพชรบูรณ์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย]:[กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0