การศึกษารูปแบบการใช้สารฆ่าแมลงในการผลิตส้มโชกุนอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ในภาคใต้ของประเทศไทย
การศึกษารูปแบบการใช้สารฆ่าแมลงในการผลิตส้มโชกุนอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ในภาคใต้ของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษารูปแบบการใช้สารฆ่าแมลงในการผลิตส้มโชกุนอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อรัญ งามผ่องใส
ผู้แต่งร่วม :
สุนทร พิพิธแสงจันทร์, ภาสกร สวนเรือง

อรัญ งามผ่องใส and others. 2550. การศึกษารูปแบบการใช้สารฆ่าแมลงในการผลิตส้มโชกุนอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ในภาคใต้ของประเทศไทย. สงขลา:ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อรัญ งามผ่องใส and others. (2550) การศึกษารูปแบบการใช้สารฆ่าแมลงในการผลิตส้มโชกุนอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ในภาคใต้ของประเทศไทย. ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อรัญ งามผ่องใส and others. การศึกษารูปแบบการใช้สารฆ่าแมลงในการผลิตส้มโชกุนอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ในภาคใต้ของประเทศไทย. สงขลา:ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อรัญ งามผ่องใส and others. (2550) การศึกษารูปแบบการใช้สารฆ่าแมลงในการผลิตส้มโชกุนอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ในภาคใต้ของประเทศไทย. ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=