การกำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหย โดยกระบวนการโฟโตออกซิเดชัน
การกำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหย โดยกระบวนการโฟโตออกซิเดชัน
ชื่อเรื่อง :
การกำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหย โดยกระบวนการโฟโตออกซิเดชัน
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์
ผู้แต่งร่วม :
-

ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์. 2549. การกำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหย โดยกระบวนการโฟโตออกซิเดชัน. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์. (2549) การกำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหย โดยกระบวนการโฟโตออกซิเดชัน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์. การกำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหย โดยกระบวนการโฟโตออกซิเดชัน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549.

ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์. (2549) การกำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหย โดยกระบวนการโฟโตออกซิเดชัน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 12
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 12
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0