การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของอุปทานและอุปสงค์ถั่วลิสงของไทย
การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของอุปทานและอุปสงค์ถั่วลิสงของไทย
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของอุปทานและอุปสงค์ถั่วลิสงของไทย
ปี :
2531
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
รุ่งทิพา ตันติถาวร
ผู้แต่งร่วม :
-

รุ่งทิพา ตันติถาวร. 2531. การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของอุปทานและอุปสงค์ถั่วลิสงของไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

รุ่งทิพา ตันติถาวร. (2531) การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของอุปทานและอุปสงค์ถั่วลิสงของไทย . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

รุ่งทิพา ตันติถาวร. การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของอุปทานและอุปสงค์ถั่วลิสงของไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531.

รุ่งทิพา ตันติถาวร. (2531) การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของอุปทานและอุปสงค์ถั่วลิสงของไทย . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0