การสะสมของปรอทในปลาทูน่าครีบเหลือง [Thunnus albacares]
การสะสมของปรอทในปลาทูน่าครีบเหลือง [Thunnus albacares]
ชื่อเรื่อง :
การสะสมของปรอทในปลาทูน่าครีบเหลือง [Thunnus albacares]
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมนึก พรหมศร
ผู้แต่งร่วม :
สันติสุข ไทยปาล
รหัสดีโอไอ :

สมนึก พรหมศร,สันติสุข ไทยปาล. 2550. การสะสมของปรอทในปลาทูน่าครีบเหลือง [Thunnus albacares]. สุราษฎร์ธานี:ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455/DOF.res.2007.1

สมนึก พรหมศร,สันติสุข ไทยปาล. (2550) การสะสมของปรอทในปลาทูน่าครีบเหลือง [Thunnus albacares]. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ:สุราษฎร์ธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455/DOF.res.2007.1

สมนึก พรหมศร,สันติสุข ไทยปาล. การสะสมของปรอทในปลาทูน่าครีบเหลือง [Thunnus albacares]. สุราษฎร์ธานี:ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ, 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455/DOF.res.2007.1

สมนึก พรหมศร,สันติสุข ไทยปาล. (2550) การสะสมของปรอทในปลาทูน่าครีบเหลือง [Thunnus albacares]. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ:สุราษฎร์ธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455/DOF.res.2007.1

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0