การพัฒนาโครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางกลของโลหะผสมเงิน-เบริลเลียม เกรด 935
การพัฒนาโครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางกลของโลหะผสมเงิน-เบริลเลียม เกรด 935
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาโครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางกลของโลหะผสมเงิน-เบริลเลียม เกรด 935
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ตระกูลศักดิ์ สุขรี
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ตระกูลศักดิ์ สุขรี. 2549. การพัฒนาโครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางกลของโลหะผสมเงิน-เบริลเลียม เกรด 935. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2006.1153

ตระกูลศักดิ์ สุขรี. (2549) การพัฒนาโครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางกลของโลหะผสมเงิน-เบริลเลียม เกรด 935 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2006.1153

ตระกูลศักดิ์ สุขรี. การพัฒนาโครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางกลของโลหะผสมเงิน-เบริลเลียม เกรด 935. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2006.1153

ตระกูลศักดิ์ สุขรี. (2549) การพัฒนาโครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางกลของโลหะผสมเงิน-เบริลเลียม เกรด 935 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2006.1153

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
ระบบการเงินเพื่อการเคหะ
มนัส ลีวีระพันธุ์