ปริมาณสารประกอบพีนอลิกและสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน ของเปลือกและเนื้อกล้วยหอมทอง และกล้วยไข่ ที่ระดับความสุกต่างกัน
ปริมาณสารประกอบพีนอลิกและสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน ของเปลือกและเนื้อกล้วยหอมทอง และกล้วยไข่ ที่ระดับความสุกต่างกัน
ชื่อเรื่อง :
ปริมาณสารประกอบพีนอลิกและสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน ของเปลือกและเนื้อกล้วยหอมทอง และกล้วยไข่ ที่ระดับความสุกต่างกัน
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศิริวรรณ จำแนกสาร
ผู้แต่งร่วม :
-

ศิริวรรณ จำแนกสาร. 2550. ปริมาณสารประกอบพีนอลิกและสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน ของเปลือกและเนื้อกล้วยหอมทอง และกล้วยไข่ ที่ระดับความสุกต่างกัน. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศิริวรรณ จำแนกสาร. (2550) ปริมาณสารประกอบพีนอลิกและสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน ของเปลือกและเนื้อกล้วยหอมทอง และกล้วยไข่ ที่ระดับความสุกต่างกัน. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศิริวรรณ จำแนกสาร. ปริมาณสารประกอบพีนอลิกและสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน ของเปลือกและเนื้อกล้วยหอมทอง และกล้วยไข่ ที่ระดับความสุกต่างกัน. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศิริวรรณ จำแนกสาร. (2550) ปริมาณสารประกอบพีนอลิกและสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน ของเปลือกและเนื้อกล้วยหอมทอง และกล้วยไข่ ที่ระดับความสุกต่างกัน. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0