ความสามารถในการเป็นสารต้านออกซิเดชัน ของโปรตีนถั่วเหลืองสกัด ที่ผ่านการดัดแปรด้วยวิธีทางเอ็นไซม์และวิธีทางเคมี
ความสามารถในการเป็นสารต้านออกซิเดชัน ของโปรตีนถั่วเหลืองสกัด ที่ผ่านการดัดแปรด้วยวิธีทางเอ็นไซม์และวิธีทางเคมี
ชื่อเรื่อง :
ความสามารถในการเป็นสารต้านออกซิเดชัน ของโปรตีนถั่วเหลืองสกัด ที่ผ่านการดัดแปรด้วยวิธีทางเอ็นไซม์และวิธีทางเคมี
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุภาวดี ทรัพย์สิริไพบูลย์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

สุภาวดี ทรัพย์สิริไพบูลย์. 2550. ความสามารถในการเป็นสารต้านออกซิเดชัน ของโปรตีนถั่วเหลืองสกัด ที่ผ่านการดัดแปรด้วยวิธีทางเอ็นไซม์และวิธีทางเคมี. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.the.2007.133

สุภาวดี ทรัพย์สิริไพบูลย์. (2550) ความสามารถในการเป็นสารต้านออกซิเดชัน ของโปรตีนถั่วเหลืองสกัด ที่ผ่านการดัดแปรด้วยวิธีทางเอ็นไซม์และวิธีทางเคมี . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.the.2007.133

สุภาวดี ทรัพย์สิริไพบูลย์. ความสามารถในการเป็นสารต้านออกซิเดชัน ของโปรตีนถั่วเหลืองสกัด ที่ผ่านการดัดแปรด้วยวิธีทางเอ็นไซม์และวิธีทางเคมี. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2550. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.the.2007.133

สุภาวดี ทรัพย์สิริไพบูลย์. (2550) ความสามารถในการเป็นสารต้านออกซิเดชัน ของโปรตีนถั่วเหลืองสกัด ที่ผ่านการดัดแปรด้วยวิธีทางเอ็นไซม์และวิธีทางเคมี . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.the.2007.133