การศึกษาผลกระทบด้านราคา ภายหลังจากการเปิดการค้าเสรีไทย-จีน : กรณีศึกษาหอมหัวใหญ่ พื้นที่เพาะปลูกอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาผลกระทบด้านราคา ภายหลังจากการเปิดการค้าเสรีไทย-จีน : กรณีศึกษาหอมหัวใหญ่ พื้นที่เพาะปลูกอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาผลกระทบด้านราคา ภายหลังจากการเปิดการค้าเสรีไทย-จีน : กรณีศึกษาหอมหัวใหญ่ พื้นที่เพาะปลูกอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปรีชาพจน์ ผุสสราค์มาลัย
ผู้แต่งร่วม :
-

ปรีชาพจน์ ผุสสราค์มาลัย. 2550. การศึกษาผลกระทบด้านราคา ภายหลังจากการเปิดการค้าเสรีไทย-จีน : กรณีศึกษาหอมหัวใหญ่ พื้นที่เพาะปลูกอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

ปรีชาพจน์ ผุสสราค์มาลัย. (2550) การศึกษาผลกระทบด้านราคา ภายหลังจากการเปิดการค้าเสรีไทย-จีน : กรณีศึกษาหอมหัวใหญ่ พื้นที่เพาะปลูกอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

ปรีชาพจน์ ผุสสราค์มาลัย. การศึกษาผลกระทบด้านราคา ภายหลังจากการเปิดการค้าเสรีไทย-จีน : กรณีศึกษาหอมหัวใหญ่ พื้นที่เพาะปลูกอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550. Print.

ปรีชาพจน์ ผุสสราค์มาลัย. (2550) การศึกษาผลกระทบด้านราคา ภายหลังจากการเปิดการค้าเสรีไทย-จีน : กรณีศึกษาหอมหัวใหญ่ พื้นที่เพาะปลูกอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 15
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 14
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-แคนาดา ประจำปี 2528
ฝ่ายวิจัยและประเมินผล กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน
รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2533 จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)
คณะอนุกรรมการแผนพัฒนาระดับภูมิภาคและท้องถิ่น, คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท