ผลกระทบจากการเกษตรบนพื้นที่สูง ต่อคุณภาพน้ำและการสะสมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในตะกอนท้องน้ำ กรณีศึกษา : ลุ่มน้ำแม่เตียนตอนบน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ผลกระทบจากการเกษตรบนพื้นที่สูง ต่อคุณภาพน้ำและการสะสมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในตะกอนท้องน้ำ กรณีศึกษา : ลุ่มน้ำแม่เตียนตอนบน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบจากการเกษตรบนพื้นที่สูง ต่อคุณภาพน้ำและการสะสมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในตะกอนท้องน้ำ กรณีศึกษา : ลุ่มน้ำแม่เตียนตอนบน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุวิทย์ ทะเลไพรพนา
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

สุวิทย์ ทะเลไพรพนา. 2550. ผลกระทบจากการเกษตรบนพื้นที่สูง ต่อคุณภาพน้ำและการสะสมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในตะกอนท้องน้ำ กรณีศึกษา : ลุ่มน้ำแม่เตียนตอนบน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่. สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน, มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2007.30

สุวิทย์ ทะเลไพรพนา. (2550) ผลกระทบจากการเกษตรบนพื้นที่สูง ต่อคุณภาพน้ำและการสะสมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในตะกอนท้องน้ำ กรณีศึกษา : ลุ่มน้ำแม่เตียนตอนบน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2007.30

สุวิทย์ ทะเลไพรพนา. ผลกระทบจากการเกษตรบนพื้นที่สูง ต่อคุณภาพน้ำและการสะสมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในตะกอนท้องน้ำ กรณีศึกษา : ลุ่มน้ำแม่เตียนตอนบน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2007.30

สุวิทย์ ทะเลไพรพนา. (2550) ผลกระทบจากการเกษตรบนพื้นที่สูง ต่อคุณภาพน้ำและการสะสมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในตะกอนท้องน้ำ กรณีศึกษา : ลุ่มน้ำแม่เตียนตอนบน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2007.30