การป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยของเหลวทาร์
การป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยของเหลวทาร์
ชื่อเรื่อง :
การป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยของเหลวทาร์
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สริน ศรีปรางค์
ผู้แต่งร่วม :
นิมิตร ศรีปรางค์, สุประกิจ ทองดี
รหัสดีโอไอ :

สริน ศรีปรางค์ and others. 2551. การป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยของเหลวทาร์. พิษณุโลก:ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2008.70

สริน ศรีปรางค์ and others. (2551) การป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยของเหลวทาร์. ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2008.70

สริน ศรีปรางค์ and others. การป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยของเหลวทาร์. พิษณุโลก:ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2008.70

สริน ศรีปรางค์ and others. (2551) การป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยของเหลวทาร์. ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2008.70

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0