การเสริมไขมันและวิตามินอีในเพรียงทราย [Perinereis nuntia, Savigny]
การเสริมไขมันและวิตามินอีในเพรียงทราย [Perinereis nuntia, Savigny]
ชื่อเรื่อง :
การเสริมไขมันและวิตามินอีในเพรียงทราย [Perinereis nuntia, Savigny]
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อิสราภรณ์ จิตรหลัง
ผู้แต่งร่วม :
ปณต กลิ่นเชิดชู, นงลักษณ์ สำราญราษฎร์, สุพิศ ทองรอด
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อิสราภรณ์ จิตรหลัง. 2551. การเสริมไขมันและวิตามินอีในเพรียงทราย [Perinereis nuntia, Savigny]. ชลบุรี:สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง;

อิสราภรณ์ จิตรหลัง. (2551) การเสริมไขมันและวิตามินอีในเพรียงทราย [Perinereis nuntia, Savigny]. สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง:ชลบุรี.

อิสราภรณ์ จิตรหลัง. การเสริมไขมันและวิตามินอีในเพรียงทราย [Perinereis nuntia, Savigny]. ชลบุรี:สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2551. Print.

อิสราภรณ์ จิตรหลัง. (2551) การเสริมไขมันและวิตามินอีในเพรียงทราย [Perinereis nuntia, Savigny]. สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง:ชลบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 6
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS