การศึกษาผลการรับรู้จากรูปแบบตัวอักษรไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปศึกษาต่างระดับกัน
การศึกษาผลการรับรู้จากรูปแบบตัวอักษรไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปศึกษาต่างระดับกัน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาผลการรับรู้จากรูปแบบตัวอักษรไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปศึกษาต่างระดับกัน
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ไกรเดช ไกรสกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

ไกรเดช ไกรสกุล. 2532. การศึกษาผลการรับรู้จากรูปแบบตัวอักษรไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปศึกษาต่างระดับกัน. , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ไกรเดช ไกรสกุล. (2532) การศึกษาผลการรับรู้จากรูปแบบตัวอักษรไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปศึกษาต่างระดับกัน . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ไกรเดช ไกรสกุล. การศึกษาผลการรับรู้จากรูปแบบตัวอักษรไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปศึกษาต่างระดับกัน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2532. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ไกรเดช ไกรสกุล. (2532) การศึกษาผลการรับรู้จากรูปแบบตัวอักษรไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปศึกษาต่างระดับกัน . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=