แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของจังหวัดปทุมธานี
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของจังหวัดปทุมธานี
ชื่อเรื่อง :
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของจังหวัดปทุมธานี
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สรณ์สิริ รวีโรจน์วรกุล
ผู้แต่งร่วม :
ธารินทร์ สงวนเสริมศรี
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สรณ์สิริ รวีโรจน์วรกุล. 2551. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของจังหวัดปทุมธานี. , มหาวิทยาลัยนเรศวร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.the.2008.175

สรณ์สิริ รวีโรจน์วรกุล. (2551) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของจังหวัดปทุมธานี . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.the.2008.175

สรณ์สิริ รวีโรจน์วรกุล. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของจังหวัดปทุมธานี. . พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.the.2008.175

สรณ์สิริ รวีโรจน์วรกุล. (2551) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของจังหวัดปทุมธานี . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.the.2008.175

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 97
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 70
วิชาการ :
 33
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0