ทัศนคติที่มีต่อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกของไทย
ทัศนคติที่มีต่อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกของไทย
ชื่อเรื่อง :
ทัศนคติที่มีต่อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกของไทย
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุปราณี นาคแก้ว
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุปราณี นาคแก้ว. 2551. ทัศนคติที่มีต่อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกของไทย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

สุปราณี นาคแก้ว. (2551) ทัศนคติที่มีต่อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกของไทย. มหาวิทยาลัยรามคำแหง:กรุงเทพฯ.

สุปราณี นาคแก้ว. ทัศนคติที่มีต่อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกของไทย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551. Print.

สุปราณี นาคแก้ว. (2551) ทัศนคติที่มีต่อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกของไทย. มหาวิทยาลัยรามคำแหง:กรุงเทพฯ.