ตัวแบบความเชื่อถือได้ของซอฟต์แวร์ บนพื้นฐานของสถิติเบส์
ตัวแบบความเชื่อถือได้ของซอฟต์แวร์ บนพื้นฐานของสถิติเบส์
ชื่อเรื่อง :
ตัวแบบความเชื่อถือได้ของซอฟต์แวร์ บนพื้นฐานของสถิติเบส์
ปี :
[2551]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วินัย โพธิ์สุวรรณ์
ผู้แต่งร่วม :
-

วินัย โพธิ์สุวรรณ์. [2551]. ตัวแบบความเชื่อถือได้ของซอฟต์แวร์ บนพื้นฐานของสถิติเบส์. กรุงเทพฯ:ภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วินัย โพธิ์สุวรรณ์. ([2551]) ตัวแบบความเชื่อถือได้ของซอฟต์แวร์ บนพื้นฐานของสถิติเบส์. ภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วินัย โพธิ์สุวรรณ์. ตัวแบบความเชื่อถือได้ของซอฟต์แวร์ บนพื้นฐานของสถิติเบส์. กรุงเทพฯ:ภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, [2551]. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วินัย โพธิ์สุวรรณ์. ([2551]) ตัวแบบความเชื่อถือได้ของซอฟต์แวร์ บนพื้นฐานของสถิติเบส์. ภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0