ผลของความเค็มต่อการปฏิสนธิและอัตราการรอดตายของตัวอ่อนเพรียงทราย [Perinereis quatrefagesi Grube, 1878]
ผลของความเค็มต่อการปฏิสนธิและอัตราการรอดตายของตัวอ่อนเพรียงทราย [Perinereis quatrefagesi Grube, 1878]
ชื่อเรื่อง :
ผลของความเค็มต่อการปฏิสนธิและอัตราการรอดตายของตัวอ่อนเพรียงทราย [Perinereis quatrefagesi Grube, 1878]
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นันทวัน ศานติสาธิตกุล
ผู้แต่งร่วม :
จุลีรัตน์ พรหมสุด, นรินทร์ สงสีจันทร์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นันทวัน ศานติสาธิตกุล. 2551. ผลของความเค็มต่อการปฏิสนธิและอัตราการรอดตายของตัวอ่อนเพรียงทราย [Perinereis quatrefagesi Grube, 1878]. ภูเก็ต:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต;

นันทวัน ศานติสาธิตกุล. (2551) ผลของความเค็มต่อการปฏิสนธิและอัตราการรอดตายของตัวอ่อนเพรียงทราย [Perinereis quatrefagesi Grube, 1878]. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต:ภูเก็ต.

นันทวัน ศานติสาธิตกุล. ผลของความเค็มต่อการปฏิสนธิและอัตราการรอดตายของตัวอ่อนเพรียงทราย [Perinereis quatrefagesi Grube, 1878]. ภูเก็ต:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต, 2551. Print.

นันทวัน ศานติสาธิตกุล. (2551) ผลของความเค็มต่อการปฏิสนธิและอัตราการรอดตายของตัวอ่อนเพรียงทราย [Perinereis quatrefagesi Grube, 1878]. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต:ภูเก็ต.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 13
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 11
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0