การศึกษาภูมินามในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษาภูมินามในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาภูมินามในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปิ่นฤทัย คงทอง
ผู้แต่งร่วม :
-

ปิ่นฤทัย คงทอง. 2550. การศึกษาภูมินามในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. สาขาวิชาไทยศึกษา, มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

ปิ่นฤทัย คงทอง. (2550) การศึกษาภูมินามในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

ปิ่นฤทัย คงทอง. การศึกษาภูมินามในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.

ปิ่นฤทัย คงทอง. (2550) การศึกษาภูมินามในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 351
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 50
วิชาการ :
 288
สังคม/ชุมชน :
 19
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0