การศึกษาปัญหาและความต้องการของพระสงฆ์อาพาธที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลสงฆ์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การศึกษาปัญหาและความต้องการของพระสงฆ์อาพาธที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลสงฆ์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาปัญหาและความต้องการของพระสงฆ์อาพาธที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลสงฆ์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี :
2531
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วาสนา ราชรักษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

วาสนา ราชรักษ์. 2531. การศึกษาปัญหาและความต้องการของพระสงฆ์อาพาธที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลสงฆ์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วาสนา ราชรักษ์. (2531) การศึกษาปัญหาและความต้องการของพระสงฆ์อาพาธที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลสงฆ์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วาสนา ราชรักษ์. การศึกษาปัญหาและความต้องการของพระสงฆ์อาพาธที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลสงฆ์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วาสนา ราชรักษ์. (2531) การศึกษาปัญหาและความต้องการของพระสงฆ์อาพาธที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลสงฆ์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0