การเติมโอโซนลงในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 1. ผลของโอโซนต่อการเจริญเติบโตและการรอดตาย
การเติมโอโซนลงในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 1. ผลของโอโซนต่อการเจริญเติบโตและการรอดตาย
ชื่อเรื่อง :
การเติมโอโซนลงในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 1. ผลของโอโซนต่อการเจริญเติบโตและการรอดตาย
ปี :
2539
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เสน่ห์ ผลประสิทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
ฐิติมา ทองศรีพงษ์, ลือชัย ดรุณชู
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เสน่ห์ ผลประสิทธิ์. 2539. การเติมโอโซนลงในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 1. ผลของโอโซนต่อการเจริญเติบโตและการรอดตาย. จันทบุรี:ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี;

เสน่ห์ ผลประสิทธิ์. (2539) การเติมโอโซนลงในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 1. ผลของโอโซนต่อการเจริญเติบโตและการรอดตาย. ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี:จันทบุรี.

เสน่ห์ ผลประสิทธิ์. การเติมโอโซนลงในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 1. ผลของโอโซนต่อการเจริญเติบโตและการรอดตาย. จันทบุรี:ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี, 2539. Print.

เสน่ห์ ผลประสิทธิ์. (2539) การเติมโอโซนลงในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 1. ผลของโอโซนต่อการเจริญเติบโตและการรอดตาย. ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี:จันทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
ผลของโอโซนต่ออายุการเก็บรักษาลำไย
สิคีริยา เรืองยุทธิการณ์