การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบออนไลน์ เพื่อใช้ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ในระบบอัตโนมัติ
การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบออนไลน์ เพื่อใช้ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ในระบบอัตโนมัติ
ชื่อเรื่อง :
การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบออนไลน์ เพื่อใช้ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ในระบบอัตโนมัติ
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พิสิษฐ์ สุขเจริญ
ผู้แต่งร่วม :
-

พิสิษฐ์ สุขเจริญ. 2550. การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบออนไลน์ เพื่อใช้ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ในระบบอัตโนมัติ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ;

พิสิษฐ์ สุขเจริญ. (2550) การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบออนไลน์ เพื่อใช้ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ในระบบอัตโนมัติ . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ.

พิสิษฐ์ สุขเจริญ. การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบออนไลน์ เพื่อใช้ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ในระบบอัตโนมัติ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.

พิสิษฐ์ สุขเจริญ. (2550) การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบออนไลน์ เพื่อใช้ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ในระบบอัตโนมัติ . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0