ผลกระทบของการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำและสารฆ่าแมลงบางชนิด ที่มีต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani [Hymenoptera : Trichogrammatidae] ในการควบคุมหนอนกออ้อยในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
ผลกระทบของการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำและสารฆ่าแมลงบางชนิด ที่มีต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani [Hymenoptera : Trichogrammatidae] ในการควบคุมหนอนกออ้อยในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบของการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำและสารฆ่าแมลงบางชนิด ที่มีต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani [Hymenoptera : Trichogrammatidae] ในการควบคุมหนอนกออ้อยในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
ผู้แต่งร่วม :
ไสว บูรณ์พานิชพันธุ์

วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ,ไสว บูรณ์พานิชพันธุ์. 2551. ผลกระทบของการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำและสารฆ่าแมลงบางชนิด ที่มีต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani [Hymenoptera : Trichogrammatidae] ในการควบคุมหนอนกออ้อยในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. พิษณุโลก:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร;

วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ,ไสว บูรณ์พานิชพันธุ์. (2551) ผลกระทบของการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำและสารฆ่าแมลงบางชนิด ที่มีต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani [Hymenoptera : Trichogrammatidae] ในการควบคุมหนอนกออ้อยในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ,ไสว บูรณ์พานิชพันธุ์. ผลกระทบของการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำและสารฆ่าแมลงบางชนิด ที่มีต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani [Hymenoptera : Trichogrammatidae] ในการควบคุมหนอนกออ้อยในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. พิษณุโลก:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551. Print.

วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ,ไสว บูรณ์พานิชพันธุ์. (2551) ผลกระทบของการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำและสารฆ่าแมลงบางชนิด ที่มีต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani [Hymenoptera : Trichogrammatidae] ในการควบคุมหนอนกออ้อยในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0