ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการทหารและข้าราชการปกครองในการพัฒนาทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดทหารบกลพบุรี
ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการทหารและข้าราชการปกครองในการพัฒนาทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดทหารบกลพบุรี
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการทหารและข้าราชการปกครองในการพัฒนาทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดทหารบกลพบุรี
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ขจัด เกียรติประจักษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ขจัด เกียรติประจักษ์. 2534. ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการทหารและข้าราชการปกครองในการพัฒนาทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดทหารบกลพบุรี. สาขาวิชารัฐศาสตร์, ส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ขจัด เกียรติประจักษ์. (2534) ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการทหารและข้าราชการปกครองในการพัฒนาทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดทหารบกลพบุรี . ส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ขจัด เกียรติประจักษ์. ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการทหารและข้าราชการปกครองในการพัฒนาทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดทหารบกลพบุรี. . กรุงเทพฯ:ส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, 2534. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ขจัด เกียรติประจักษ์. (2534) ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการทหารและข้าราชการปกครองในการพัฒนาทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดทหารบกลพบุรี . ส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0