ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่มีต่อความรู้และเจตคติในการประกอบอาชีพอิสระ สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ ในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเพชรบุรี
ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่มีต่อความรู้และเจตคติในการประกอบอาชีพอิสระ สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ ในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อเรื่อง :
ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่มีต่อความรู้และเจตคติในการประกอบอาชีพอิสระ สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ ในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเพชรบุรี
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จงจิต สกฤษศิลป์
ผู้แต่งร่วม :
วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จงจิต สกฤษศิลป์. 2551. ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่มีต่อความรู้และเจตคติในการประกอบอาชีพอิสระ สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ ในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเพชรบุรี. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2008.1431

จงจิต สกฤษศิลป์. (2551) ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่มีต่อความรู้และเจตคติในการประกอบอาชีพอิสระ สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ ในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเพชรบุรี . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2008.1431

จงจิต สกฤษศิลป์. ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่มีต่อความรู้และเจตคติในการประกอบอาชีพอิสระ สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ ในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเพชรบุรี. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2008.1431

จงจิต สกฤษศิลป์. (2551) ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่มีต่อความรู้และเจตคติในการประกอบอาชีพอิสระ สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ ในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเพชรบุรี . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2008.1431