การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน การเขียนและนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู
การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน การเขียนและนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู
ชื่อเรื่อง :
การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน การเขียนและนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จินตนา วงศ์อำไพ
ผู้แต่งร่วม :
วิชา ทรวงแสวง
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จินตนา วงศ์อำไพ. 2551. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน การเขียนและนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู. , มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/ARU.the.2008.44

จินตนา วงศ์อำไพ. (2551) การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน การเขียนและนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา/พระนครศรีอยุธยา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/ARU.the.2008.44

จินตนา วงศ์อำไพ. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน การเขียนและนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู. . พระนครศรีอยุธยา:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2551. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/ARU.the.2008.44

จินตนา วงศ์อำไพ. (2551) การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน การเขียนและนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา/พระนครศรีอยุธยา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/ARU.the.2008.44

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 325
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 30
วิชาการ :
 296
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0