กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพึ่งพาตนเอง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ชุมชนเย้าบ้านปางค่าใต้ อำเภอปง จังหวัดพะเยา
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพึ่งพาตนเอง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ชุมชนเย้าบ้านปางค่าใต้ อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ชื่อเรื่อง :
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพึ่งพาตนเอง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ชุมชนเย้าบ้านปางค่าใต้ อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พูนผล เล็กไม่น้อย
ผู้แต่งร่วม :
สมชาย องค์ประเสริฐ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พูนผล เล็กไม่น้อย. 2551. กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพึ่งพาตนเอง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ชุมชนเย้าบ้านปางค่าใต้ อำเภอปง จังหวัดพะเยา. , มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

พูนผล เล็กไม่น้อย. (2551) กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพึ่งพาตนเอง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ชุมชนเย้าบ้านปางค่าใต้ อำเภอปง จังหวัดพะเยา . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่.

พูนผล เล็กไม่น้อย. กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพึ่งพาตนเอง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ชุมชนเย้าบ้านปางค่าใต้ อำเภอปง จังหวัดพะเยา. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551.

พูนผล เล็กไม่น้อย. (2551) กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพึ่งพาตนเอง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ชุมชนเย้าบ้านปางค่าใต้ อำเภอปง จังหวัดพะเยา . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 221
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 108
วิชาการ :
 101
สังคม/ชุมชน :
 13
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0