การใช้กากข้าวเป็นอาหารสุกร
การใช้กากข้าวเป็นอาหารสุกร
ชื่อเรื่อง :
การใช้กากข้าวเป็นอาหารสุกร
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศุกรี อยู่สุข
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศุกรี อยู่สุข. 2551. การใช้กากข้าวเป็นอาหารสุกร. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2008.113

ศุกรี อยู่สุข. (2551) การใช้กากข้าวเป็นอาหารสุกร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2008.113

ศุกรี อยู่สุข. การใช้กากข้าวเป็นอาหารสุกร. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2008.113

ศุกรี อยู่สุข. (2551) การใช้กากข้าวเป็นอาหารสุกร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2008.113

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 59
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 26
วิชาการ :
 37
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0