การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เฉลิมชัย ปัญญาดี
ผู้แต่งร่วม :
เทพ พงษ์พานิช, อดิศร คันธรส
รหัสดีโอไอ :

เฉลิมชัย ปัญญาดี and others. 2549. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2006.7

เฉลิมชัย ปัญญาดี and others. (2549) การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2006.7

เฉลิมชัย ปัญญาดี and others. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2006.7

เฉลิมชัย ปัญญาดี and others. (2549) การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2006.7

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 138
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 13
วิชาการ :
 129
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0