การผลิตไพลแบบบูรณาการ
การผลิตไพลแบบบูรณาการ
ชื่อเรื่อง :
การผลิตไพลแบบบูรณาการ
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
ขนิษฐา ดวงสงค์, เบญจวรรณ สมบูรณ์
รหัสดีโอไอ :

ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์ and others. 2551. การผลิตไพลแบบบูรณาการ. เชียงใหม่:ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2008.10

ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์ and others. (2551) การผลิตไพลแบบบูรณาการ. ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2008.10

ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์ and others. การผลิตไพลแบบบูรณาการ. เชียงใหม่:ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2008.10

ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์ and others. (2551) การผลิตไพลแบบบูรณาการ. ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2008.10

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1