การศึกษามวลชีวภาพของกระถิน เพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน
การศึกษามวลชีวภาพของกระถิน เพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษามวลชีวภาพของกระถิน เพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สายัณห์ ทัดศรี
ผู้แต่งร่วม :
-

สายัณห์ ทัดศรี,สายัณห์ ทัดศรี..[และคนอื่นๆ]. 2552. การศึกษามวลชีวภาพของกระถิน เพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ:ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สายัณห์ ทัดศรี,สายัณห์ ทัดศรี..[และคนอื่นๆ]. (2552) การศึกษามวลชีวภาพของกระถิน เพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน. ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สายัณห์ ทัดศรี,สายัณห์ ทัดศรี..[และคนอื่นๆ]. การศึกษามวลชีวภาพของกระถิน เพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ:ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สายัณห์ ทัดศรี,สายัณห์ ทัดศรี..[และคนอื่นๆ]. (2552) การศึกษามวลชีวภาพของกระถิน เพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน. ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0