สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง : ประวัติศาสตร์กับมุมมองทางคติชนวิทยา
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง : ประวัติศาสตร์กับมุมมองทางคติชนวิทยา
ชื่อเรื่อง :
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง : ประวัติศาสตร์กับมุมมองทางคติชนวิทยา
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
บุญสมหญิง พลเมืองดี
ผู้แต่งร่วม :
กิ่งแก้ว อัตถากร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

บุญสมหญิง พลเมืองดี. 2552. สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง : ประวัติศาสตร์กับมุมมองทางคติชนวิทยา. , มหาวิทยาลัยนเรศวร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

บุญสมหญิง พลเมืองดี. (2552) สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง : ประวัติศาสตร์กับมุมมองทางคติชนวิทยา . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

บุญสมหญิง พลเมืองดี. สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง : ประวัติศาสตร์กับมุมมองทางคติชนวิทยา. . พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

บุญสมหญิง พลเมืองดี. (2552) สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง : ประวัติศาสตร์กับมุมมองทางคติชนวิทยา . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 26
Full-Text :
 711
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 259
วิชาการ :
 454
สังคม/ชุมชน :
 12
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 12