เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งข้าวหอมมะลิ ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งข้าวหอมมะลิ ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
ชื่อเรื่อง :
เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งข้าวหอมมะลิ ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สมบัติ ก่ำมอญ
ผู้แต่งร่วม :
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สมบัติ ก่ำมอญ. 2551. เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งข้าวหอมมะลิ ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน. , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

สมบัติ ก่ำมอญ. (2551) เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งข้าวหอมมะลิ ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

สมบัติ ก่ำมอญ. เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งข้าวหอมมะลิ ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551.

สมบัติ ก่ำมอญ. (2551) เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งข้าวหอมมะลิ ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 8
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0