การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลง และมีคุณภาพเส้นใยดี
การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลง และมีคุณภาพเส้นใยดี
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลง และมีคุณภาพเส้นใยดี
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์
ผู้แต่งร่วม :
งามชื่น รัตนดิลก, ประภารัจ หอมจันทน์

อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ and others. 2552. การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลง และมีคุณภาพเส้นใยดี. กรุงเทพฯ:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ and others. (2552) การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลง และมีคุณภาพเส้นใยดี. ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ and others. การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลง และมีคุณภาพเส้นใยดี. กรุงเทพฯ:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ and others. (2552) การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลง และมีคุณภาพเส้นใยดี. ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 23
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 16
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0