การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สมอก พันธวงศ์
ผู้แต่งร่วม :
เรณู คุปตัษเฐียร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สมอก พันธวงศ์. 2551. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมอก พันธวงศ์. (2551) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมอก พันธวงศ์. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมอก พันธวงศ์. (2551) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=