การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการจัดการน้ำชลประทานฝ่ายส่งน้ำ และบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการจัดการน้ำชลประทานฝ่ายส่งน้ำ และบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อเรื่อง :
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการจัดการน้ำชลประทานฝ่ายส่งน้ำ และบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ไพลิน นุชถาวร
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ไพลิน นุชถาวร. 2550. การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการจัดการน้ำชลประทานฝ่ายส่งน้ำ และบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2007.279

ไพลิน นุชถาวร. (2550) การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการจัดการน้ำชลประทานฝ่ายส่งน้ำ และบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2007.279

ไพลิน นุชถาวร. การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการจัดการน้ำชลประทานฝ่ายส่งน้ำ และบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2007.279

ไพลิน นุชถาวร. (2550) การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการจัดการน้ำชลประทานฝ่ายส่งน้ำ และบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2007.279

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0