การศึกษาวิธีการทำแห้งดอกกล้วยไม้ป่าของประเทศไทย
การศึกษาวิธีการทำแห้งดอกกล้วยไม้ป่าของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาวิธีการทำแห้งดอกกล้วยไม้ป่าของประเทศไทย
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ช.ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ
ผู้แต่งร่วม :
ลักขณา เพ็ชรประดับ, เบญจา บำรุงเมือง
รหัสดีโอไอ :

ช.ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ and others. 2552. การศึกษาวิธีการทำแห้งดอกกล้วยไม้ป่าของประเทศไทย. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2009.130

ช.ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ and others. (2552) การศึกษาวิธีการทำแห้งดอกกล้วยไม้ป่าของประเทศไทย. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2009.130

ช.ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ and others. การศึกษาวิธีการทำแห้งดอกกล้วยไม้ป่าของประเทศไทย. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2009.130

ช.ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ and others. (2552) การศึกษาวิธีการทำแห้งดอกกล้วยไม้ป่าของประเทศไทย. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2009.130

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0