ผลของโปรแกรมการจัดระบบบริการพยาบาล ต่อความพึงพอใจ และพฤติกรรมในการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากรังสีรักษา ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ ศูนย์มหาวิทยาลัยลงกรณ์ ธัญบุรี
ผลของโปรแกรมการจัดระบบบริการพยาบาล ต่อความพึงพอใจ และพฤติกรรมในการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากรังสีรักษา ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ ศูนย์มหาวิทยาลัยลงกรณ์ ธัญบุรี
ชื่อเรื่อง :
ผลของโปรแกรมการจัดระบบบริการพยาบาล ต่อความพึงพอใจ และพฤติกรรมในการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากรังสีรักษา ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ ศูนย์มหาวิทยาลัยลงกรณ์ ธัญบุรี
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วรรณา ฉายอรุณ
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

วรรณา ฉายอรุณ. 2550. ผลของโปรแกรมการจัดระบบบริการพยาบาล ต่อความพึงพอใจ และพฤติกรรมในการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากรังสีรักษา ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ ศูนย์มหาวิทยาลัยลงกรณ์ ธัญบุรี. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2007.209

วรรณา ฉายอรุณ. (2550) ผลของโปรแกรมการจัดระบบบริการพยาบาล ต่อความพึงพอใจ และพฤติกรรมในการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากรังสีรักษา ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ ศูนย์มหาวิทยาลัยลงกรณ์ ธัญบุรี . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2007.209

วรรณา ฉายอรุณ. ผลของโปรแกรมการจัดระบบบริการพยาบาล ต่อความพึงพอใจ และพฤติกรรมในการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากรังสีรักษา ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ ศูนย์มหาวิทยาลัยลงกรณ์ ธัญบุรี. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2007.209

วรรณา ฉายอรุณ. (2550) ผลของโปรแกรมการจัดระบบบริการพยาบาล ต่อความพึงพอใจ และพฤติกรรมในการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากรังสีรักษา ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ ศูนย์มหาวิทยาลัยลงกรณ์ ธัญบุรี . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2007.209

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 323
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 323
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0