แนวทางการประเมินการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชน ในบริบทของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : สังเคราะห์จากบทเรียน 3 กรณีศึกษา สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน องค์กรชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี
แนวทางการประเมินการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชน ในบริบทของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : สังเคราะห์จากบทเรียน 3 กรณีศึกษา สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน องค์กรชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี
ชื่อเรื่อง :
แนวทางการประเมินการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชน ในบริบทของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : สังเคราะห์จากบทเรียน 3 กรณีศึกษา สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน องค์กรชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ถวิลวดี บุรีกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

ถวิลวดี บุรีกุล,ถวิลวดี บุรีกุล..[และคนอื่นๆ]. 2547. แนวทางการประเมินการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชน ในบริบทของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : สังเคราะห์จากบทเรียน 3 กรณีศึกษา สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน องค์กรชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี. นนทบุรี:สถาบันพระปกเกล้า; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ถวิลวดี บุรีกุล,ถวิลวดี บุรีกุล..[และคนอื่นๆ]. (2547) แนวทางการประเมินการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชน ในบริบทของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : สังเคราะห์จากบทเรียน 3 กรณีศึกษา สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน องค์กรชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี. สถาบันพระปกเกล้า:นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ถวิลวดี บุรีกุล,ถวิลวดี บุรีกุล..[และคนอื่นๆ]. แนวทางการประเมินการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชน ในบริบทของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : สังเคราะห์จากบทเรียน 3 กรณีศึกษา สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน องค์กรชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี. นนทบุรี:สถาบันพระปกเกล้า, 2547. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ถวิลวดี บุรีกุล,ถวิลวดี บุรีกุล..[และคนอื่นๆ]. (2547) แนวทางการประเมินการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชน ในบริบทของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : สังเคราะห์จากบทเรียน 3 กรณีศึกษา สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน องค์กรชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี. สถาบันพระปกเกล้า:นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 69
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 19
วิชาการ :
 33
สังคม/ชุมชน :
 18
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0